Υπηρεσίες Fire Pro

Τεχνολογία

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε αποτελεσματικά συστήματα καταστολής φωτιάς χρησιμοποιώντας μια καινοτόμα ένωση.

Ένωση FPC

Τα συστήματα FirePro χρησιμοποιούν την τελευταία γενεάς πατενταρισμένη στερεά ένωση FPC, η οποία αποτελεί αποτέλεσμα πολλών χρόνων έρευνας και ανάπτυξης. Με την ενεργοποίησή της, η στερεά ένωση FPC μετατρέπεται σε συμπυκνωμένο αερόλυμα καταστολής της φωτιάς, το οποίο επεκτείνεται ταχέως και αποτελεσματικά.
Το αερόλυμα εξαπλώνεται και κατανέμεται ομοιόμορφα στον προστατευόμενο κλειστό χώρο χρησιμοποιώντας την ορμή που αναπτύσσεται κατά τη διαδικασία μετατροπής. Σε αντίθεση με τα αέρια μέσα, η ολική κατάκλυση επιτυγχάνεται χωρίς την αύξηση της πίεσης στον προστατευόμενο χώρο. H φωτιά κατασβήνεται διακόπτοντας τις χημικές αλυσιδωτές αντιδράσεις στη φλόγα, και όχι με την αποστέρηση οξυγόνου ή/και τη μείωση τής θερμοκρασίας, σύμφωνα με το παραδοσιακό τρίγωνο τής φωτιάς.

Το Πλεονέκτημα της FirePro

Η τεχνολογία FirePro κατασβήνει τη φωτιά διακόπτοντας τις αλυσιδωτές αντιδράσεις στη φλόγα σε μοριακό επίπεδο, χωρίς να καταστρέφει το οξυγόνο.

Τα συμβατικά μέσα πυρόσβεσης καταστέλλουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας μία ή έναν συνδυασμό από τις παρακάτω μεθόδους:

Μείωση της θερμοκρασίας: Απορροφώντας τη θερμότητα από τη φωτιά, επιτυγχάνεται η μείωση της θερμοκρασίας.

Δι’ αφαιρέσεως της καυσίμου ύλης: Μειώνοντας ή διακόπτοντας την τροφοδοσία καυσίμου.

Αποστέρηση: Αφαιρώντας το οξυγόνο ή μειώνοντάς το κάτω από ένα ορισμένο σημείο.

Η στερεά ένωση FPC, που αναπτύχθηκε μετά από πολλά χρόνια Έρευνας και Ανάπτυξης, χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον άλατα καλίου φυσικής προέλευσης, χωρίς πυροτεχνικές ουσίες. Η αφοσίωσή μας στη βιωσιμότητα επιβεβαιώνεται από τον αριθμό και την ποιότητα τόσο των ευρωπαϊκών και διεθνών Πιστοποιήσεων, Καταχωρίσεων και Εγκρίσεων.

Διαδικασία Μετατροπής

Σε μια τυπική φωτιά, στην παρουσία οξυγόνου υπάρχουν έντονες αντιδράσεις μεταξύ ατόμων και τμημάτων ασταθών ελεύθερων ριζών. Αυτές συνεχίζονται μέχρι το καιόμενο καύσιμο να εξαντληθεί. Η τεχνολογία FirePro κατασβήνει τη φωτιά διακόπτοντας σε μοριακό επίπεδο τις χημικές αλυσιδωτές αντιδράσεις της καύσης.

Με την ενεργοποίηση της μονάδας FirePro, η ένωση FPC μετατρέπεται σε συμπυκνωμένο αερόλυμα καταστολής της φωτιάς, το οποίο επεκτείνεται ταχέως, και αποτελείται κυρίως από K2CO3, H2O (υδρατμός), N2 και CO2.

Οι ιδιότητες αερίου του συμπυκνωμένου αερολύματος διευκολύνουν την ομοιόμορφη και ταχεία κατανομή του στον προστατευόμενο χώρο, όπως και τη ροή του στα φυσικά ρεύματα μεταφοράς της καύσης.


Τα στερεά σωματίδια των αλάτων Καλίου, που έχουν μέγεθος λίγων μικρομέτρων, αιωρούνται σε αδρανές αέριο που παρουσιάζει πολύ υψηλή αναλογία επιφάνειας προς μάζα αντίδρασης, κάτι που αυξάνει την αποδοτικότητα και που έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για λιγότερες ποσότητες πυροσβεστικού μέσου.

Όταν το συμπυκνωμένο αερόλυμα έρχεται σε επαφή και αντιδρά με τη φλόγα, ρίζες Καλίου (K*) σχηματίζονται από τον διαχωρισμό του K2CO3. Οι ρίζες καλίου (K*) αντιδρούν με άλλες ελεύθερες ρίζες της φλόγας (υδροξείδια – OH) σχηματίζοντας σταθερές ενώσεις όπως ΚΟΗ. Η συγκεκριμένη δράση κατασβήνει τη φωτιά χωρίς να καταστρέφει την περιεκτικότητα του οξυγόνου στο περιβάλλον. Το ΚΟΗ αντιδρά περαιτέρω με διοξείδιο του άνθρακα CO2 και σχηματίζει K2CO3.

Τα στερεά σωματίδια ανθρακικού καλίου (K2CO3) έχουν διάμετρο μικρότερη από πέντε μικρόμετρα και αιωρούνται στον προστατευόμενο χώρο για τουλάχιστον 30 λεπτά, αποτρέποντας την περαιτέρω ανάφλεξη της φωτιάς.

Κλάσεις EN

Κλάσεις NFPA

Αειφόρο μέλλον…Τώρα!

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε αποτελεσματικά συστήματα κΕνεργά διασφαλίζουμε ότι οι διαδικασίες παραγωγής και τα προϊόντα μας έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η τεχνολογία FirePro προστατεύει ζωές, περιουσιακά στοιχεία και το περιβάλλον, μεριμνώντας έτσι για το αειφόρο μέλλον της ανθρωπότητας.αταστολής φωτιάς χρησιμοποιώντας μια καινοτόμα ένωση.

Οικολογική Χημεία

Η στερεά χημική ένωση FPC αναπτύχθηκε μετά από πολυετή έρευνα και ανάπτυξη και χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον φυσικά καλιούχα άλατα χωρίς την εμπλοκή πυροτεχνικών υλικών. Η αφοσίωσή μας στην Πράσινη τεχνολογία και στην αειφόρο ανάπτυξη βεβαιώνεται από τον αριθμό Πιστοποιήσεων, Καταχωρίσεων και Εγκρίσεων, που έχουμε αποκτήσει από τους εγκυρότερους οργανισμούς στην ΕΕ και στη Βόρεια Αμερική.

Ουσίες Μη-Καταστρεπτικές για το Όζον

Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος είναι μια διεθνής συνθήκη που στοχεύει στην προστασία της στιβάδας του όζοντος, με τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής ουσιών καταστρεπτικών για το όζον. Συμφωνήθηκε την 16η Σεπτεμβρίου 1987, και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1989. Ως εκ τούτου, η τρύπα στη στιβάδα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική υποχωρεί, έστω με αργό ρυθμό.

Στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της ανθρωπότητας, προσηλωνόμαστε στις Πράσινες τεχνολογίες. Τα προϊόντα FirePro κατασκευάζονται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν, χωρίς την παραγωγή αποβλήτων.

Τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των προϊόντων FirePro όταν ενεργοποιηθούν δεν αποτελούν απειλή για το περιβάλλον.
Είναι φιλικά προς το όζον και δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC), φέρουν την πιστοποίηση «Green Label» και σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (EPA) περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Πολιτικής Σημαντικών Νέων Εναλλακτικών Λύσεων (Significant New Alternatives Policy—SNAP).

Μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη

Τα φθοριούχα αέρια («F-gases») είναι μια οικογένεια ανθρωπογενών αερίων που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές. Επειδή δεν καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, χρησιμοποιούνται συχνά ως υποκατάστατα ουσιών καταστρεπτικών για το όζον. Επιπλέον, τα φθοριούχα αέρια είναι θερμοκηπιακά αέρια και συνεργούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη έως και 23.000 φορές περισσότερο από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)· δυστυχώς οι εκπομπές τους αυξάνονται ταχύτατα.

Οι πυροσβεστικές μονάδες συμπυκνωμένου αερολύματος FirePro δεν περιέχουν βλαβερές χημικές ουσίες, π.χ. εξαφθοριούχο θείο (SF6), υδροφθοράνθρακες όπως HCFC, HFC (23, 32, 41, 43-10mee, 125, 134, 134a, 152a, 143, 143a, 227ea, 236cb, 236ea, 236fa, 245ca, 365mfc) και υπερφθοράνθρακες PFC, οι οποίες έχουν απαγορευτεί ή βρίσκονται σε διαδικασία προκειμένου να απαγορευτούν, με βάση τον κανονισμό υπ’ αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λόγω των αρνητικών επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

Πράσινες Πολιτικές

Η FirePro έχει αξιολογηθεί από το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικής Σήµανσης (Global Eco-Labelling Network—GEN), και της έχει απονεμηθεί το πιστοποιητικό Green Label. Το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικής Σήµανσης είναι μια μη κερδοσκοπική ΄Ενωση Οργανισμών με οικολογική σήμανση Τύπου 1, όπως αυτή ορίζεται στο πρότυπο ISO 14024. Το δίκτυο GEN παρέχει πρότυπα που αφορούν πολλαπλά περιβαλλοντικά κριτήρια που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας· χρησιμοποιεί διαφανείς διαδικασίες για την ανάπτυξή των συγκεκριμένων προτύπων, καθώς επίσης και ανεξάρτητους φορείς για τoν έλεγχό τους. Ο σκοπός του GEN είναι η βελτίωση, η προώθηση και η ανάπτυξη της οικολογικής σήμανσης των προϊόντων καθώς και της αξιοπιστίας των προγραμμάτων οικολογικής σήμανσης, διεθνώς.

Πιστοποίηση ISO

Κάθε προϊόν FirePro κατασκευάζεται σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Το πιστοποιητικό ISO 14001 αποδεικνύει ότι στη FirePro υιοθετούμε μια συστημική προσέγγιση για τη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων εντός του οργανισμού μας. Είναι το πιο σημαντικό πρότυπο στη σειρά ISO 14000 και καθορίζει τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους οργανισμούς.
Το πιστοποιητικό από τον DNV Νορβηγίας (Νηογνώμονας πλοίων και ανεξάρτητος φορέας διαπίστευσης ) ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών μας, διότι καταδεικνύει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της FirePro, καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθούνται, έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Υγεία & Περιβάλλον

Τα προϊόντα της FirePro είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ταξινομούνται ως Πράσινα:

  • Μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
  • Μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης τού Πλανήτη
  • Αμελητέα Διάρκεια Ζωής στην Ατμόσφαιρα
  • Καταχωρισμένο ως εναλλακτικό του Halon, κατά το πρόγραμμα SNAP της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α.

Εργαστηριακές δοκιμές καταδεικνύουν συστηματικά ότι η στερεά χημική ένωση FPC της FirePro δεν έχει οποιεσδήποτε επιβλαβείς συνέπειες στο νερό, στον αέρα, στις κλιματικές συνθήκες, στα ζώα, στα φυτά ή σε μικροοργανισμούς. Η FirePro έχει αποδείξει ότι είναι δυνατόν να προστατεύουμε ζωές και περιουσιακά στοιχεία, και παράλληλα να μεριμνούμε για το περιβάλλον και το βιώσιμο μέλλον της ανθρωπότητας.

Γενική Συμμόρφωση

Η FirePro συμμορφώνεται και επιδιώκει συνεχώς να ευθυγραμμίζεται με τα πιο έγκυρα και αξιόπιστα εθνικά και διεθνή πιστοποιητικά και συστήματα εγκρίσεων και δοκιμών στη βιομηχανία πυρόσβεσης.

Καταχωρίσεις & Πιστοποιητικά Προϊόντων

Οργανισμός: UL – Underwriters Laboratories
Τύπος Οργ.:
Φορέας Πιστοποίησης
Χώρα:
Διεθνές
Πρωτόκολλο Πιστοποίησης:
ANSI/CAN/UL/ULC 2775 Standard for Fixed Condensed Aerosol Extinguishing System Units
Αναφορά:
FWSA.EX6960

Οργανισμός: ULC – Underwriters Laboratories of Canada
Τύπος Οργ.: Φορέας Πιστοποίησης
Χώρα: Καναδάς, Αμερική
Πρωτόκολλο Πιστοποίησης: ANSI/CAN/UL/ULC 2775 Standard for Fixed Condensed Aerosol Extinguishing System Units
Αναφορά: FWSA7.EX6960

Οργανισμός: Loss Prevention Certification Board
Τύπος Οργ.: Φορέας Πιστοποίησης
Χώρα: Διεθνές
Περιγραφή: Πιστοποιητικό Έγκρισης Προϊόντος
Αναφορά: Certificate No. 1417a & No.1417b

Οργανισμός: BSI – British Standards Institution
Τύπος Οργ.: Φορέας Πιστοποίησης
Χώρα: Διεθνές
Πρωτόκολλο Πιστοποίησης: EN15276 Condensed Aerosol Extinguishing Systems
Αναφορά: Αριθμός Άδειας Kitemark KM 738886

Οργανισμός: VdS
Τύπος Οργ.: Φορέας Πιστοποίησης
Χώρα: Γερμανία / Διεθνές
Πρωτόκολλο Πιστοποίησης: VdS 2344:2014-07, VdS 2562:2013-03
Αναφορά: G 622001

Οργανισμός: KIWA NV
Τύπος Οργ.: Φορέας Πιστοποίησης
Χώρα: Διεθνές
Πρωτόκολλο Πιστοποίησης: BRL-K23001 Μονάδες Πυροσβεστικού Συστήματος Παραγωγής Αερολύματος
Αναφορά: Πιστοποιητικό Προϊόντος K21774

Οργανισμός: CSIRO – Commonwealth Scientific & Industrial Research
Τύπος Οργ.: Κυβερνητική Αρχή
Χώρα: Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Πρωτόκολλο Πιστοποίησης: AS 4487 & UL 2775 Σταθερές Μονάδες Πυρόσβεσης Συμπυκνωμένου Αερολύματος
Αναφορά: Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ActivFire afp-2286

Οργανισμός: Global Mark
Τύπος Οργ.: Κυβερνητική Αρχή
Χώρα: Αυστραλία, Ωκεανία
Πρωτόκολλο Πιστοποίησης: AS 5062-2016 Πυροπροστασία για κινητό και μεταφερόμενο εξοπλισμό
Αναφορά: 70DFE4D5B64A9ED5CA25882A0025D976

Οργανισμός: California Department of Forestry and Fire Protection
Τύπος Οργ.: Κυβερνητική Αρχή
Χώρα: Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες
Περιγραφή: 7080 – Συστήματα Κατάσβεσης
Αναφορά: 7080-21280100

Οργανισμός: CNBOP PIB – Scientific & Research Center for Fire Protection
Τύπος Οργ.: Κυβερνητική Αρχή
Χώρα: Πολωνία, Ευρώπη
Πρωτόκολλο Πιστοποίησης: EN 15276-1:2019 Πυροσβεστικά Συστήματα Συμπυκνωμένου Αερολύματος
Αναφορά: Πιστοποιητικό Nr. 063-uwb-0098

Οργανισμός: KFI – Korea Fire Institute
Τύπος Οργ.: Φορέας Πιστοποίησης
Χώρα: Κορέα, Ασία
Πρωτόκολλο Πιστοποίησης: Οδηγία για τον Αυτόματο Πυροσβεστήρα Συμπυκνωμένου Αερολύματος
Αναφορά: Sogong 15-23-1

Οργανισμός: Global Mark
Τύπος Οργ.: Κυβερνητική Αρχή
Χώρα: Αυστραλία, Ωκεανία
Πρωτόκολλο Πιστοποίησης: AS 4487-2013 Πυροσβεστικά Συστήματα Συμπυκνωμένου Αερολύματος
Αναφορά: FEF98B76945B5795CA25882A0026592A

Μετάβαση στο περιεχόμενο