Η συνέργεια που επιτυγχάνεται μεταξύ των κυβοειδών γεννητριών FirePro και του μηχανισμού παρακολούθησης, ελέγχου και εξοπλισμού ανίχνευσης, προσφέρει μια αξιόπιστη λύση πυροπροστασίας για μεσαίες ή μεγάλες εγκαταστάσεις σε πολλαπλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της ναυτιλίας.

Δεν είναι υπό πίεση
Με διάρκεια ζωής 15 ετών
Δεν καταστρέφουν το οξυγόνο
Είναι χωρίς HFC
Είναι χωρίς CFC
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη
Είναι εναλλακτικά του Halon
Έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 / 9001

Filter